Różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące


 

 RÓŻANIEC ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE
Różaniec 13 Tajemnic ku czci 13 Cnót Najświętszej Maryi Panny za dusze w Czyśćcu cierpiące.

Tysiące dusz zostaną uwolnione z czyśćca podczas jednej modlitwy!!!

Obietnice Matki Bożej

– Kiedy ta Koronka zostanie odmówiona z wielkim nabożeóstwem i miłością, w zjednoczeniu z duszami w Czyśćcu cierpiącymi, pięćset dusz zostaje wybawionych z Czyśćca i pięćset dusz z każdego poziomu.
– Każda dusza wybawiona przez Łaskę tej Koronki będzie się wstawiać w szczególny sposób za te osoby, które się za nią modliły.
– Specjalna Łaska z każdej z Moich Cnót będzie udzielona przez Nieskończone Miłosierdzie Mojego Boskiego Syna, oraz skrucha serca dla tych, którzy tego pragną.
– Ci, którzy odmawiają tę Koronkę, pomogą przede wszystkim duszom z ich pokrewieństwa … otrzymają widzialny znak mocy tej modlitwy.
– Na tę Koronkę zostało nałożone bardzo szczególne błogosławieństwo Trójcy Świętej przez Moje Niepokalane Serce.

Każdy poziom Czyśćca nosi nazwę jednej z Naszych Cnót:

I poziom – Bojaźń Boża
II poziom – Miłość
III poziom – Wiara
IV poziom – Nadzieja
V poziom – Posłuszeństwo
VI poziom – Cierpliwość
VII poziom – Pobożność
VIII poziom – Wstydliwość
IX poziom – Roztropność
X poziom – Męstwo
XI poziom – Umiarkowanie
XII poziom – Czystość
XIII poziom – Sprawiedliwość

 Modlitwa za zmarłych cierpiących w czyśćcu
Wielbię Ciebie, Panie, cześć Ci oddaję i błogosławię ze wszyst-
kimi, którzy Cię szukają i błogosławią czystym sercem. Dzię
kuję Ci, że będąc Stwórcą i Panem przyjąłeś chrzest, aby przy
wrócić nam przybrane synostwo, że wzywając do nawrócenia
szukałeś każdej zagubionej owieczki, a swoim wybranym juz
tu, na ziemi, pozwoliłeś oglądać blask Twego chwalebnego OE
licza. Dziękuję Ci za ustanowienie Najświętszego Sakramenti
w którym pozostałeś z nami po wszystkie dni, aż do skończeni
świata.
Jednocząc się z Twoją niewypowiedzianą miłością, któ
sprawiła, że pozostałeś z nami pod postaciami chleba i win
proszę Cię, abyś zmarłych, których Tobie polecam, i wszystk
dusze cierpiące w czyśćcu raczył oczyścić z egoizmu i sprze
wu wobec Twojej woli i przyjął na świętą ucztę w królest
niebieskim. Amen.

Część III

TAJEMNICE BOLESNE

 

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

 

Czwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wpraw-

dzie ochoczy, ale ciało ochoczy, ale ciało słabe (Mk 14, 38).

W Tajemnicy Ogrójca kontemplujemy ofiarną miłość Jezusa,

Jego całkowite i bezwarunkowe poddanie się zbawczym pla
nom Ojca. Przez wyrażenie swojego tak, Jezus wchodzi
w otchłań zagubienia człowieka oddalonego od Boga przez
grzech. Wszystkie grzechy świata i ich skutki Jezus bierze
na siebie, aby nas przywrócić Ojcu.
Módlmy się z ufnością, aby zmarli, którzy odeszli z tego
świata bez pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty, do-
świadczyli Jego poszukującej miłości i na progu Domu Ojca
zawierzyli miłosierdziu Pana.

 

2. Biczowanie Pana Jezusa


Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze
winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach
jest nasze uzdrowienie (Iz 53, 5).

W Tajemnicy Biczowania kontemplujemy miłość Jezusa -
Baranka Niepokalanego i bez skazy, który przyjmuje na sie-
bie cierpienia i rany spowodowane naszymi grzesznymi
zniewoleniami. Doświadcza On na sobie skutków zła zada-
wanego przez złość i nienawiść ludzką, aby je w sobie prze-
zwyciężyć.
Módlmy się z ufnością, aby ci, którzy odeszli od nas, a do-
świadczyli na sobie skutków grzechów innych ludzi - lub za-

danych innym w chwalebnych ranach Jezusa i w oczysz-

czającym ogniu Jego miłości zostali uzdrowieni i weszli
do chwały nieba.

 

3. Ukoronowanie cierniem.

 

  Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby [chciano] na niego

popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony

i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem,

jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa (Iz 53, 2-3).

W Tajemnicy Cierniem Ukoronowania kontemplujemy

wzgardzoną i odepchniętą przez ludzi miłość Jezusa. Jezus

- Król miłości, pochylający się nad nędzą człowieka, jest

tak często odpychany, lekceważony, wzgardzony i hańbiony

w swej służebnej miłości. On, który pragnie królować w na-

szych sercach przez miłość, bywa przez nas niezauważany

i zapominany.

Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy lekce-

ważyli Bożą miłość i żyli, tak jakby Boga nie było, aby otwo-

rzyli się na miłość Jezusową, która ich nieustannie poszu-

kuje i wychodzi im na spotkanie - nawet po przekroczeniu

progu śmierci.

 

4. Dźwiganie Krzyża na Kalwarię

 

Sprawiedliwy mój Strga usprawiedliwi wielu, ich nieprowasic

on sam dźwigać będzie. (...) A on ponióst grecity wielni are

duje za przestępcami (Iz 53, 11-12).

W Tajemnicy Dźwigania Krzyża przez Jezusa kontemplu-

jemy miłosierną miłość Boga, który obarczył się grzechem

całego świata, by uratować nas od śmierci wiecznej. Albo-

wiem jak mówi Apostoł zapłatą za grzech jest simiert, a la

ska przez Boga nam dana to życie wieczne w Jezusie Chry

stusie Panu naszym.

Módlmy się z ufnością, aby zmarli, którzy za życia byli mies

wolnikami grzesznych nalogów, w Jezusie Chrystusie oty

mali uwolnienie i usprawiedliwienie. Aby ich przestępstwa

i nieprawości spłonęły w ogniu Bożego miłosierdzia i ich do

skonałego żalu za popelnione grzechy.

 

5. Śmierć Jezusa na Krzyżu


Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został
zbity na śmierć (Iz 53, 8).

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszyst
kich do siebie (J 12, 32).

Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego (Lk 23, 46).

W Tajemnicy Ukrzyżowania kontemplujemy śmierć Jezusa
Chrystusa, śmierć Boga-Człowieka, który - samotny i opusz-
czony - składa siebie w dłonie Ojca, Jemu zawierza swoje
życie i swoją śmierć.
Módlmy się, aby wszyscy doświadczający w tej chwili
lęku konania i śmierci odnaleźli się w otwartych na krzyżu
ramionach Jezusa i aby razem z Nim powierzyli się Ojcu.
Prośmy, by doświadczyli oczyszczającego i uzdrawiającego
obmycia we krwi Jezusa, wytryskującej z rany Jego przebi-
tego Serca.

TAJEMNICE RADOSNE

 

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

 

Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? (Łk 1, 34).

Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego (Łk 1, 37).

W Tajemnicy Zwiastowania kontemplujemy prawdę

o Wcieleniu Boga. Oto wszechmogący i niewidzialny Bóg

w łonie Maryi Dziewicy - dla nas i dla naszego zbawienia

staje się Człowiekiem. Tajemnica przejścia człowieka

z tego świata i zamieszkania na łonie Boga Ojca jest rów-

nież niepojęta.

Módlmy się z żywą wiarą i ufnością, aby ci, którzy opuścili

ten świat, a których wiara była słaba, odnaleźli swoje praw-

dziwe życie w Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.

 

2. Nawiedzenie św. Elżbiety.

 

Elżbieta rzekła do Maryi: Błogosławiona [jest], która uwie-

rzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana (Łk 1, 45).

W Tajemnicy Nawiedzenia kontemplujemy wzajemne umac-

nianie się w wierze Maryi i Elżbiety. Tajemnica niesienia po-

mocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu umacnia także naszą

wiarę. Przez pamięć i pomoc tym, którzy już od nas ode-

szli, przenosimy wzrok naszej duszy i serca na rzeczywisto-

ści życia wiecznego obiecanego nam przez Pana.

Módlmy się z ufnością, aby w tych, którzy pielęgnowali

w ziemskim życiu dar niesienia pomocy bliźnim, wypełniły się

słowa Jezusa - Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie

w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia

świata! (Mt 25, 34).

 

3. Narodzenie Pana Jezusa.

 

Wszystkim tym, którzy Słowo przyjęli, dało moc, aby się stali dzieć-
mi Bożymi, tym którzy wierzą w imię Jego - którzy z Boga się
narodzili (por. J 1, 12-13).
W Tajemnicy Narodzenia Jezusa kontemplujemy objawie-
nie się Boga w ludzkim ciele. Bóg stał się Człowiekiem, aby
człowiek mógł stać się dzieckiem Bożym. Święty Jan Apo-
stoł zapewnia, że w wieczności będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest (por. 1 J 3, 2).
Módlmy się z ufnością, aby ci, którzy przez śmierć naro-
dzili się do życia wiecznego, jednakże w życiu ziemskim po-
przez egoizm nie pozwolili innym ujrzeć piękna świata, mo-
gli dostąpić oglądania Boga twarzą w twarz. Prośmy, aby
dzięki oczyszczającej mocy miłości Pana osiągnęli pełne
z Nim zjednoczenie w wieczności.

 

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

 

Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju,

według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie

(Łk 2, 29-30).

W Tajemnicy Ofiarowania Jezusa kontemplujemy obec-

ność Zbawiciela w świątyni. Słowo Boże poucza, że każdy

człowiek jest przede wszystkim świątynią Boga samego.

Ale każdy musi też pozwolić Bogu, aby uświęcał On i na-

pełniał jego życie swoją obecnością.

Módlmy się z ufnością za tych, którzy już odeszli od nas

i stanęli przed obliczem Pana z bagażem różnorakich przy-

wiązań. Prośmy, aby potrafili się od nich uwolnić i zostali

napełnieni miłością i świętością Boga samego.

 

5. Znalezienie Para Jenisa w swiatyn.

 

Czy nie eiedzielisście, że powinienem być w tym, co należy

do nego ojca?(Łk 2,49)

W Tajemnicy Znalezienia Jezusa w świątyni kontempluje-

my odkrycie i przypomnienie planu Bożego przez dwuna-

stoletniego Jezusa Jego Matce i przybranemu ojcu - Józefowi

Słowa Jezusa pouczają ze kazdy człowiek jest przede

wszystkim własnością Boga i w swoim życiu powinien real-

Izowac Boże zamiary.

Módlmy się z ufnością za tych, którzy odeszli już do Domu

Ojca, ale w swoim życiu szukali tylko siebie i chcieli prze

prowadzić swoje plany. Prośimy, by w wieczności stali się

w pełni własnoscis Boga i aby Bóg mógł stać się ich szczę

ściem na cała wieczność.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy,
to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (J 11, 25-26).
W Tajemnicy Zmartwychwstania kontemplujemy ostatecz-
ne zwycięstwo Jezusa nad grzechem, szatanem i śmiercią.
Odtąd zwycięski Pan jest obecny i przenika każde ludzkie,
najbardziej ciemne i bolesne, doświadczenie. Tajemnica
śmierci staje się - już na zawsze - tajemnicą nowego i prze-
mienionego życia.
Módlmy się z ufnością za tych, którym na ziemi trudno
było uwierzyć w życie wieczne, aby na progu wieczności
mogli wezwać Imienia Pańskiego i w to Imię doświadczyli
zbawienia.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Niech się nie trwoży serce wasze. (...) W domu Ojca mego jes
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.
Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygo
tuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14, 1-3).
W Tajemnicy Wniebowstąpienia Jezusa kontemplujem
Jego powrót do Domu Ojca po dokonanym dziele Odku
pienia człowieka. Przed swoim odejściem Jezus daje obiet
nicę, że przyjdzie osobiście po każdego z nas - aby zabrać
nas do mieszkania, które nam przygotował w Domu Ojca.
Módlmy się z ufnością, aby zmarli cierpiący w czyśćcu
weszli do mieszkań przygotowanych im przez Jezusa. Aby
ich tęsknota i nadzieja na zamieszkanie w Domu Ojca jak
najszybciej się wypełniła. Niech nasza wierna i wytrwała
pamięć nieustannie towarzyszy ich oczyszczającej wędrówce
do wieczności.

3. Zesłanie Ducha Świętego

To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda (J 6, 63).

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka

w was? (1 Kor 3, 16).

W Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego kontemplujemy naj

większy dar Chrystusa Zmartwychwstałego - dar Ducha Świę

tego, którego posyła nam nieustannie od Ojca. Dzięki Ducho-

wi Świętemu możliwe jest prowadzenie przez nas życia du

chowego, którym w pełni żyć będziemy w wieczności. Jedy-

nie Duch Święty pozwala nam doświadczać już tu, na ziemi,

szczęścia, które czeka nas po przejściu do wieczności.

Módlmy się z ufnością, aby świętość Boga, dzięki darowi

Ducha, coraz bardziej napełniała zmarłych cierpiących

w czyśćcu i aby jak najszybciej jako święci i nieskalani

mogli doświadczyć pełnego zjednoczenia z Bogiem.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim

Zbawcy (Łk 1, 46-47).

W Tajemnicy Wniebowzięcia Maryi kontemplujemy łaska-

wość Boga, który - zachowując Matkę swego Syna od zmazy

grzechu pierworodnego - z ciałem i duszą zabiera Ją do nieba.

Maryja - pełna łaski - już na ziemi żyła w doskonałym zjed-

noczeniu ze zbawczą wolą Boga, czyli zawsze pragnęła tylko

tego, czego chciał Bóg.

Módlmy się z ufnością i wiarą w potęgę orędownictwa

Maryi, aby zmarli cierpiący w czyśćcu, szczególnie ci, którzy

za ziemskiego życia powierzali się Jej macierzyńskiej opiece,

doświadczyli wstawiennictwa Maryi w przyjęciu daru życia

wiecznego.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego

imię (Łk 1, 48-49).

W Tajemnicy Ukoronowania Maryi na Królową nieba i ziemi

kontemplujemy szczególną godność Matki Bożej, która nazy-

wała siebie służebnicą Pańską. Ona w sposób całkowity i do-

skonały poświęciła swoje życie odkupieńczemu dziełu swego

Syna Jezusa Chrystusa.

Módlmy się pokornie i z ufnością, szczególnie za zmar-

łych, którym w ziemskim życiu trudno było trwać na dro-

dze powołania, którzy w obliczu prób i trudności sprzenie-

wierzyli się woli Bożej. Prośmy, aby wstawiennictwo Maryi

wyjednało im chwałę nieba.