Scenariusz modlitwy


 BLOK MODLITEWNY 1 -czas trwania 30min

(Animator 1)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. AMEN.

O Maryjo, Ty jesteś Matką Miłosierdzia. Tyś Matką dusz czyśćcowych.

Przez Ciebie przychodzi nam każda pociecha, każda słodycz, każda łaska.

Boś Ty rozdawczynią skarbów niebieskich. O Maryjo, różo rajskich wonności.

Lilio jaśniejąca niepokalaną białością przed tronem Trójcy Przenajświętszej.

O Matko Dziewico, O Królowo nieba i ziemi, w ręce Twoje składamy tę modlitwę, błogosław jej.

O Matko Boża błogosław wszystkich, którzy będą się z nami modlić i rozbudzaj w ich sercach żywe współczucie dla biednych dusz cierpiących, aby ratując je wszelkimi sposobami przez dobre uczynki i ofiary Mszy Świętej jak największą ich liczbę wyzwolonych z więzienia ognistego, wprowadzili do radości niebieskiech, gdzie z Aniołami i wszystkimi Świętymi wielbić będą Boga w Trójcy Jedynego i Matczyną opiekę Twoją. O Maryjo, Matko nasza. Amen.

 

Nim zaczniesz  rozmyślanie, staw się w obecności Boga i proś Go o oświecenie umysłu i zbawienne poruszenie woli, abyś istotnie z tego rozmyślania skorzystał.

Świętych obcowanie
Wierzę w Świętych obcowanie.
(Skład Apostolski)

1.Zanim Chrystus Pan opuścił ten świat, założył Kościół Święty, aby przezeń wszystkich ludzi dopuścić do udziału w owocach swego odkupienia. Kto więc nie chce, aby go Chrystus postawił
na równi z poganami i publicznymi grzesznikami (Mt 18,17), musi być członkiem tego Kościoła i wejść do jedynej

Owczarni Boskiego Pasterza. Drzwiami do niej jest Chrzest Święty, przez który nie tylko zewnętrznie łączymy
się z ciałem Kościoła, ale i wewnętrznie z jego duszą, a nadto stajemy się dziećmi i żywymi członkami owego
jednego Mistycznego Ciała, którego Głową jest Chrystus, i zostajemy nimi tak długo, aż nie utracimy przez grzech śmiertelny tej łaski, której nam Chrzest Święty udzielił, Wynika stąd, że to zjednoczenie sięga i poza to życie; śmierć go nie tylko nie niszczy, ale je nawet udoskonala, i to tym bardziej, im bardziej nas łączy z Chrystusem.
A więc i w życiu przyszłym tylu jest żywych członków Kościoła, ilu chrześcijan w lasce uświęcającej odeszło z tego świata. Grzechy powszednie nie niszczą tego życia łaski i nie wykluczają z Nieba, ale tak samo, jak nie spłacone kary doczesne za odpuszczone już grzechy, opóźniają dostąpienie Nieba, bo nie wejdzie do niego nic nieczystego" (Ap 21, 27). Z kolei trzeba rozróżnić dwojaki stan wiernych, którzy już przeszli do życia za grobem: tych, którzy są już w Niebie, i tych, którzy jeszcze nie są zupełnie uzdolnieni do wejścia do Nieba i dlatego znajdują się w Czyśćcu w stanie lub miejscu oczyszczenia. Temu trojakiemu stanowi, w jakim znajdują się członkowie Kościoła, odpowiadają też trzy nazwy: Kościoła wojującego, cierpiącego i triumfującego.

A więc i dusze w Czyśćcu należą do tego zjednoczenia, obejmującego zarówno obecne, jak i przyszłe życie, w którego wiarę wyrażamy słowami: Wierzę w Świętych obcowanie, a które sprawia, że jedni biorą udział w duchowych dobrach innych.
Jakże więc jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy członkami katolickiego Kościoła! Jakże wspaniała, wzniosła, jak pożyteczna i pocieszająca jest ta łączność z Chrystusem i wszystkimi Świętymi.
„Jakże wzniosły obraz przedstawia nam to niezmierne miasto dusz ze swymi trzema dzielnicami, które są ze
sobą w ustawicznym związku! Kościół walczący jedną dłoń swą podaje cierpiącemu, a drugą chwyta dłoń Kościoła triumfującego. Modły dziękczynne i błagalne, zadośćuczynienia, pomoc, wstawiennictwo, wiara, nadzieja i miłość przepływają ustawicznie od jednych do drugich jak orzeźwiający potok. Nic tu nie jest pozostawione samo sobie i jak złączone blaszki w jednym magnetycznym pęku dusze te korzystają zarówno z sił
własnych, jak i cudzych”.
Kto do tego zjednoczenia należy, naprawdę nie jes ubogi, choćby w oczach świata uchodził za najuboższe
go i najniższego. Skarbem ich jest bogactwo zasług Chrystusa i Świętych, a szlachectwem ich godność samego Boga-Człowieka, który je wcielił jako żywe członki do swego Kościoła.

2. Dzień Zaduszny. Kościół wie, że kraina zmarłych jest ziemią zapomnienia (psalm 88 (87), 13), że o nich pa-
mięta się rzadko, najczęściej bezowocnie, i to krótko, że się to prawie równa zapomnieniu. Aby zaradzić temu
wielkiemu złu, Kościół pamięta, jako dobra Matka, co dzień przy ołtarzach o wszystkich, którzy pomarli, zjednoczeni z nim. Co więcej – tym się nie zadowala, ale na szczególną korzyść owych swych dzieci w Czyśćcu ustanowił
osobną uroczystość Dzień Zaduszny. Wprawdzie zawsze, ale szczególniej z okazji tego święta, zwraca się do
nas, prosi i zaklina z całą serdecznością swej macierzyńskiej miłości, abyśmy podali pomocną dłoń naszym braciom i siostrom, którzy nas wyprzedzili, a jeszcze pozostają w ogniu czyśćcowym. O, jak gorąco upragnione jest to święto przez te dusze, które może od dawna już spodziewają się, że im ułatwimy wybawienie. O, gdyby-
śmy mogli widzieć, jak dusza z głębi Czyśćca unosi się w blasku chwały ku Niebu; gdybyśmy mogli spojrzeć na
jej blaskiem promieniujące oblicze, na jej anielską piękność, z pewnością poświęcilibyśmy wszystko, nawet to,

co najcenniejsze, nawet to, do czego serce nasze najbardziej przylgnęło, byleby zyskać tę świadomość, że się do
tego przyczyniliśmy
(animator 2)
Modlitwa

Prosimy Cię, Panie, o ustawiczną pomoc wszystkich Twoich Świętych, abyśmy czcząc ich zasługi doznal
tez ich opieki. Użycz swego pokoju naszym czasom i odwróć od kościoła swego wszelką złość nieprzyja
ciół jego, poprowadź na prawą drogę zbawienia nasze i wszystkich slug Twoich kroki, czyny i zamiary, dobro
czyńcom naszym odpłać dobrami wiecznymi, a duszom wszystkich wiernych zmarłych użycz pokoju wieczne-
go. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(animator1)(animator2)

5 Ojcze nasz..., 5 Zdrowaś Maryjo... .

„Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen”).


(animator 1)
Przykład 1.
Pielgrzym z Akwitanii, właśnie wracający z Palestyny, spotkał w drodze pobożnego pustelnika, który go zapytał,
czy zna Odylona, opata w Clugny ( czyt. Kli-ni). ,,Tak”, odpowiedział, „ale chciałbym wiedzieć, dlaczego mnie o to pytasz”. Wtedy pustelnik mu wyjaśnił, że wie o tym z licznych objawień, jak wiele dusz z Czyśćca Odylo wybawia już tu przez dobre uczynki i modlitwy, które sam odprawia, już to przez te, które swym braciom zakonnym poleca spełniać. Owszem, prosił usilnie pielgrzyma, aby w klasztorze w Clugny (czyt.Kli-ni) oznajmił i zachęcił zakonników, aby coraz gorwiej spełniali swe dobre uczynki za dusze zmarłych. Gdy o tym usłyszał opat Odylo, jeszcze większą przejął się litocią i myślał o środkach, jakimi by mógł im stale dopomagać. Wtedy to wysłał do wszystkich klasztorów swej kongregacji polecenie, aby, jak według przepisów Kościoła 1 listopada obchodzi się uroczystość Wszystkich Świętych, nazajutrz obchodzono pamiątkę wszystkich wiernych zmarłych i ofiarowano za nie modlitwy i jałmużny,a zwłaszcza Msze Święte.

To polecenie Kościół później zatwierdził i na całe chrześcijaństwo rozszerzył.

 

(animator 2)

Przykład 2

"Czyściec za próżne rozmowy" Z ust twoich sądzę cię... sługo...
Święty Ambroży bardzo zaleca pannom Bogu święconym zachowanie milczenia, szczególnie w kościele, gdzie są zebrane dla śpiewania na chwałę Bożą. Oto pamiętny przykład, z któreg widzimy, jak rozmowy w miejscach świętych nie podobają się Panu Bogu.
W jednym klasztorze cysterek zwanym świętego Zbawiciela, dwie młode dziewice znakomitego rodu i bogactwa, Gertruda i Małgorzata, poświęciły się Bogu przez śluby zakonne. Zajmowały one obok siebie miejsce w kościele w czasie zakonnego nabożeństwa.

Gertruda, chociaż bardzo cnotliwa, miała nieszczęsną wadę wielomówności; często nie zachowywała milczenia i pociągała do tego swoją towarzyszkę, za co była ciężko karana po śmierci. Po krótkiej chorobie umarła w kwiecie wieku. Po grzebano ją w grobach klasztornych pod ołtarzem.
Jednego wieczora, kiedy zakonnice zgromadzone były w kościele na nieszpornym nabożeństwie, Gertruda ukazuje się przed ołtarzem, przyklęka według zwyczaju i siada na swym miejscu obok Małgorzaty. Na ten widok biedna siostra strwożona, drżąca, upada bez przytomności na ziemię. Wszyscy biegną jej na ratunek, orzeźwiają, pytają, co się z nią dzieje: ona odpowiada, że widziała siostrę Gertrudę siedzącą przy niej i że po skończonych nieszporach wstała, przyklękła przed ołtarzem i znikła.
Przełożona, bojąc się, aby to nie było jakie złudzenie szatańskie, dała jej radę:
- Kiedy Gertruda znowu się pokaże, powiedz jej: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus",
jeżeli ona odpowie według naszego zwyczaju: „Na wieki wieków. Amen" - wtenczas ją zapytaj, skąd przychodzi i czego żąda.
Dnia następnego, o tejże godzinie, umarła znowu się ukazuje. Małgorzata pozdrawia ją, mówiąc:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" - „Na wieki wieków. Amen" odpowiada zjawisko. ,,Kochana siostro Gertrudo - mówi dalej zakonnica - skąd przychodzisz o tej godzinie i czego żądasz?”.
,,Przychodzę - mówi ona - wypłacać się sprawiedliwości Bożej na tymże miejscu, gdziem grzeszyła z tobą, gdziem tyle razy w czasie świętych obrzędów przerywała milczenie dla rozmowy niepotrzebnej i ciebie do tego pociągała. O, żebyś wiedziała, ile cierpię! Cała jestem w ogniu, język mój szczególnie gore. Droga siostro, korzystaj z mego przykładu: strzeż się wielomówności, żebyś na taką karę nie zasłużyła”. To mówiąc, znikła.
Kilka razy jeszcze przyszła prosić o modlitwy zakonnic, aż póki za ich przyczyną nie będzie z mąk uwolnioną. Wtenczas pożegnała czule swoją towarzyszkę, w oczach podniosła kamień grobowy
i znikła.
Te silne wzruszenia oddziałały na zdrowie Małgorzaty, wkrótce zapadła w ciężką chorobę tak dalece, iż sądzono, że już umarła. Ale to był rodzaj zachwycenia, w którym były jej objawione cudowne rzeczy przyszłego żywota. Wróciwszy do przytomności, opowiadała o nich zdziwionym siostrom swoim, zachęcając je do coraz większej
gorliwości w nabywaniu cnót zakonnych. Sama zaś strzegła się najmniejszej obrazy Bożej i do końca życia pilnie pracowała nad uświęceniem duszy swojej.

 

 Blok modlitewny 2 -czas trwania 30min

 

(animator 1)
Ewangelia św. Łukasza 9, 23-27

Warunki naśladowania Jezusa
23 Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 24 Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. 25 Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? 26 Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. 27 Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże».
Ewangelia św. Łukasza 9, 28-36

Przemienienie Jezusa
28 W jakieś osiem dni po tych naukach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. 29 Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. 30 A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. 31 Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. 32 Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. 33 Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co mówi. 34 Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. 35 A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» 36 W chwili gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

Ewangelia św. Łukasza 9, 37-43

Uzdrowienie epileptyka
37 Następnego dnia, gdy zeszli z góry, wielki tłum wyszedł naprzeciw Niego. 38 Naraz ktoś z tłumu zawołał: «Nauczycielu, proszę Cię, wejrzyj na mego syna; to mój jedynak. 39 A oto chwyta go duch, tak że nagle krzyczy; miota nim tak, że się pieni, i tylko z trudem odstępuje od niego, rzucając nim o ziemię. 40 Prosiłem Twoich uczniów, żeby go wyrzucili, ale nie mogli». 41 I rzekł: «O plemię niewierne i przewrotne! Dokąd jeszcze będę wśród was i będę was znosił? Przyprowadź tu swego syna!» 42 Gdy on jeszcze podchodził, zły duch porwał go i zaczął [nim] miotać. Jezus rozkazał surowo duchowi nieczystemu, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. 43 A wszyscy osłupieli ze zdumienia nad wielkością Boga.

 

(animator 2)

PSALM 32
Szczęście płynące z odpuszczenia win

Dawidowy. Pieśń pouczająca.
Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,
którego grzech został puszczony w niepamięć.

Szczęśliwy człowiek,
któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp.

Póki milczałem, schnęły kości moje,
wśród codziennych mych jęków.

Bo dniem i nocą ciążyła
nade mną Twa ręka,
język mój ustawał
jak w letnich upałach.

Grzech mój wyznałem Tobie
i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: «Wyznaję nieprawość moją wobec Pana»,
a Tyś darował winę mego grzechu.

Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie
w czasie potrzeby.
Choćby nawet fale wód uderzały,
jego nie dosięgną.

Tyś dla mnie ucieczką:
z ucisku mnie wyrwiesz,
otoczysz mnie radościami ocalenia.

«Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz;
umocnię moje spojrzenie na tobie.

Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł:
tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać,
nie zbliżą się inaczej do ciebie».

Liczne są boleści grzesznika,
lecz łaska ogarnia ufających Panu.

Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu,
wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyki!

 

PSALM 33 
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana

Słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.

Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

 

PSALM 34
Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa
Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego.
Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!
Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał
i wybawił ze wszystkich ucisków.
Anioł Pana zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
Bójcie się Pana, święci Jego,
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.

Możni zubożeli i zaznali głodu,
a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.

Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
nauczę was bojaźni Pańskiej.
Jaki ma być człowiek, co miłuje życie
i pragnie dni, by zażywać szczęścia?

 Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych!
Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!
Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie.
 Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wytracić z ziemi.
Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.
Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.
Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego,
lecz ze wszystkich Pan go wybawia.
Strzeże On wszystkich jego kości,
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.
Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się do Niego ucieka.

Blok modlitewny 3 -Różaniec święty -czas trwania 45min.

 

(animator 1)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wierzę w Boga....

O wiarę, nadzieję i miłość 3x Zdrowaś Maryjo.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA
CHRZEST JEZUSA W JORDANIE


Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam
upodobanie (Łk 3,22).
Maryjo, Twój Syn wstąpił w wody Jordanu na znak, że bierze na siebie grzechy całej ludzkości. Spoczął na Nim Duch Swięty, uzdalniając Go do misji głoszenia królestwa Ojca. Na każdego z nas w sakramencie chrztu zstąpił Duch Święty, wyposażając nas w potrzebną łaskę. Otrzymaliśmy dar wiary, nadziei i miłości. Ty wiesz, o dobra
Matko, że często nie rozwijamy tych darów w takiej mierze, jaką przewidział dla nas nasz Ojciec. Nie dorastamy do pełnej wolności przybranych dzieci Boga, stając niewolnikami tego, co doczesne. Prosimy, przyjdź z pomocą duszom czyśćcowym. Niech przez Twoje miłosierne Serce doświadczą miłosierdzia Boga, Chcemy zadośćuczynić za to, że życie naszych braci i sióstr nie wydało plonu przewidzianego przez mądrość Bożą. Przepraszamy za niedoskonałe świadectwo przynależności do Chrystusa.

Ojcze miłosierdzia, przez Chrystusa wylałeś na nas pełnię swego daru. Ofiarujemy Ci Jego Serce, przez które uczyniłeś nas swoimi dziećmi, Serce Maryi najwierniej naśladującej Jezusa, Serce, cnoty i zasług
Swiętego Józefa, prosząc okaż miłosierdzie duszom przebywającym w czyśćcu. Wejrzyj na ich tęsknotę za Tobą, Ojcze, przybliżając godzinę ich pełnego zjednoczenia z Tobą w miłości. Tobie chwała Ojcze, Synu
i Duchu Swięty za miłosierdzie, jakie okażesz duszom.

(animator 2)

Ojcze Nasz... 10x Zdrowaś Maryjo.

 

(animator 1)

WESELE W KANIE GALILEJSKIEJ

Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5).
Maryjo, na Twoją prośbę Twój Syn przemienił wodę w najwyborniejsze wino. Jego pragnieniem jest dokonywać cudów przemiany w naszym życiu. Wierząc Mu, otwieramy się na Jego łaskę. Ty wiesz, o dobra Matko, że tak często bywamy zamknięci na dary Pana, gdyż nie słuchamy Jego Słowa, nie przyjmujemy go do siebie - jak nas wzywasz. Prosimy, przyjdź z pomocą duszom czyśćcowym. Niech przez Twoje miłosierne
Serce doświadczą miłosierdzia Boga. Chcemy wynagradzać za brak posłuszeństwa Słowu Pana. Przepraszamy, że nasi zmarli nie zawsze słuchali tego, co mówi Bóg. Przepraszamy za niedoskonałe przylgnięcie przez
nich do Słowa Ewangelii. Przepraszamy za brak radykalizmu w wybieraniu Bożych dróg z ich strony.

Ojcze miłosierdzia, Twój Syn ukazał nam drogę prowadzącą do życia. Ofiarujemy Ci Jego Serce, w którym jest ratunek dla wszystkich grzeszników, Serce Maryi prowadzące nas do Jezusa, Serce, cnoty i zasługi Święte-
go Józefa, prosząc: okaż miłosierdzie duszom przebywającym w czyśćcu. Wejrzyj na ich tęsknotę za Tobą, Ojcze, przybliżając godzinę ich pełnego zjednoczenia z Tobą w miłości.
Tobie chwała Ojcze, Synu i Duchu Święty za miłosierdzie, jakie okażesz duszom.

(animator 2)

Ojcze Nasz... 10x Zdrowaś Maryjo.

 

(animator1)

GŁOSZENIE EWANGELIIO KRÓLESTWIE
Przybliżyło się do was królestwo Boże (Łk 10,9).
Maryjo, Twój Syn wszczepiając nas we wspólnotę Kościoła, wezwał nas do dawania świadectwa i głoszenia królestwa Bożego życiem, słowem i czynami miłości. Ty wiesz, o dobra Matko, że mimo tak wielkiego 
obdarowania nie zawsze dajemy świadectwo przynależności do Jezusa. Prosimy, przyjdz z pomocą duszom czyśćcowym. Niech przez Twoje miłosierne Serce doświadczą miłosierdzia Boga. Chcemy zadośćuczynić za brak zaangażowania naszych zmarłych braci i sióstr w głoszenie Królestwa. Chcemy przepraszać za brak zaangażowania we wspólnotę uczniów Chrystusa, obojętność na sprawy Kościoła. Przepraszamy za wszystko, co naruszało dobro tej wspólnoty, osłabiało ją.

Ojcze miłosierdzia, Twój Syn uczynił nas dziećmi królestwa prawdy, sprawiedliwości, pokoju, radości. Ofiarujemy Ci Jego Serce, które jest celem naszej drogi, Serce Maryi bez granic oddane Tobie, Serce, cnoty i zasługi Świętego Józefa, prosząc: okaż miłosierdzie duszom przebywającym w czyśccu.
Wejrzyj na ich tęsknotę za Tobą, Ojcze, przybliżając godzinę ich pełnego zjednocznia z Tobą w miłości. Tobie chwała Ojcze, Synu i Duchu Święty za miłosierdzie, jakie okażesz duszom.

(animator 2)

Ojcze Nasz... 10x Zdrowaś Maryjo.

 (animator 1)

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe (Łk 9,28-29).
Maryjo, Twój Syn, gdy rozmawiał z Ojcem na górze Tabor, na oczach swoich uczniów przemienił się, ukazując im chwałę swego Bóstwa. Ty wiesz, o dobra Matko, że nie zawsze oddajemy Bogu chwałę w duchu i prawdzie, uznając, że On jest naszym Panem. Nie dostrzegamy chwały Jego majestatu, gdyż nie wchodzimy z Nim na „górę przemienienia”, nie oddajemy Mu pierwszego miejsca, nie dajemy Mu najlepszego czasu na spotkanie
z Nim. Prosimy, przyjdź z pomocą duszom czyśćcowym. Niech przez Twoje miłosierne Serce doświadczą miłosierdzia Boga. Chcemy wynagradzać za obojętność na Boże sprawy, brak pogłębiania życia duchowego, opór stawiany Duchowi Świętemu, brak modlitwy w życiu tych, którzy odeszli do Pana.

Ojcze miłosierdzia, Twój Syn oświeca nas światłem prawdy. Umacnia w nas nadzieje naszego powołania. Ofiarujemy Ci Jego Serce, nieustannie otwarte na nas, Serce Maryi żyjące w blasku Jego chwały, Serce, cnoty
i zaslugi Świętego Józefa, prosząc: okaż miłosierdzie duszom przebywającym w czyśćcu. Wejrzyj na ich tęsknotę za Tobą, Ojcze przybliżając godzinę ich pełnego zjednoczenia z Tobą w miłości.

Tobie chwała Ojcze Synu i Duchu Swięty za miłosierdzie, jaki okażesz duszom.

(animator 2)

Ojcze Nasz... 10x Zdrowaś Maryjo.

 

(animator 1)

USTANOWIENIE EUCHARYSTII
Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (Mt 26,26
Maryjo, Twój Syn dał nam siebie za pokarm, abyśmy nie ustali w drodze do nieba. Ty wiesz, o dobra Matko, że nie zawsze sięgamy po ten drogocenny Chleb. Zamykamy drzwi naszych serc Królowi królów. Nie zawsze przyjmujemy Go godnie. Nie otaczamy miłością Eucharystycznego Jezusa, nie pragniemy Go, nie tęsknimy za
Nim... Prosimy, przyjdź z pomocą duszom czyśćcowym. Niech przez Twoje miłosierne Serce doświadczą miłosierdzia Boga. Chcemy zadośćuczynić za brak wiary, chłód, obojętność ze strony naszych bliskich zmarłych.
Przepraszamy za każdą Komunię przyjętą sercem nieoczyszczonym. Przepraszamy za to, że był raniony przez tych, którym dawał siebie w Eucharystii.
Ojcze miłosierdzia, z Twojej woli Twój Syn dał nam siebie, abyśmy przyjmując Go - upodobnili się do Niego. Ofiarujemy Ci Jego Serce, bez reszty oddane nam, Serce Maryi, w którym najpełniej zajaśniało podobieństwo do Jezusa, Serce, cnoty i zasługi Swiętego Józefa, prosząc okaż miłosierdzie duszom przebywającym w czyśćcu. Wejrzyj na ich tęsknotę za Tobą, Ojcze, przybliżając godzinę ich pełnego zjednoczenia z Tobą w miłości.
Tobie chwała Ojcze, Synu i Duchu Święty za miłosierdzie, jakie okażesz duszom.
(animator 2)

Ojcze Nasz... 10x Zdrowaś Maryjo.